PVN režīmi ES:OSS.IOSS

PVN režīmi ES:OSS.IOSS

Pievienotās vērtības nodokļa īpašais režīms (OSS/IOSS) ir brīvprātīgi izmantojams režīms, kas nodokļu maksātājam ļauj deklarēt PVN,  kas parasti ir jāmaksā vairākās Eiropas savienības valstīs – tikai vienā ES valstī.
OSS/IOSS režīmu ir tiesības izmantot, ja pārrobežu darījumi tiek veikti ar personām, kas nav PVN nodokļa maksātāji (B2C).
Izmantojot šo vienkāršoto PVN maksāšanas režīmu, uzņēmumiem nav jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kur atrodas tā klienti.
One Stop Shop (OSS) – savienības vai ārpussavienības režīms jeb īpašs PVN režīms precēm un pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji.
Import One Stop Shop (IOSS) ir vienkāršots PVN nomaksas režīms, kas domāts no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 EUR.

I. SAVIENĪBAS REŽĪMS

Savienības režīmu attiecina uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā (OSS).
Piemērojams:

1pārrobežu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
2ES sniegtajiem pārrobežu pakalpojumiem, ko uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī, sniedz fiziskām personām (B2C)
3preču piegādes ES teritorijā fiziskām personām (B2C), ko veic ES vai trešās valsts uzņēmumi, kas, izmantojot interneta saskarni, piem. tirdzniecības vietu, platformu, portālu, veicina cita trešās valsts uzņēmuma preču tirdzniecību ES teritorijā, kļūstot par šo preču saņēmēju un piegādātāju ES – pielīdzinātais piegādātājs.
4preču tālpārdošanas darījumiem ES teritorijā.

Nodokļu maksātāji, kas varēs izmantot savienības režīmu, būs sekojoši:
1) ES reģistrēts uzņēmums, kas:
-sniedz B2C pakalpojumus dalībvalstīs, kurās uzņēmums nav reģistrēts,
-veic preču tālpārdošanas darījumus ES teritorijā;
2) trešās valsts uzņēmums, kas veic preču tālpārdošanas darījumus ES teritorijā;
3) interneta saskarne, izveidota ES vai ārpus ES, kas veicina preču piegādes – pielīdzinātais piegādātājs, par:
-preču tālpārdošanas darījumiem ES teritorijā,
-iekšzemes preču piegādēm fiziskām personām, kad preču nosūtīšana un transportēšana sākas un beidzas vienā dalībvalstī.
Lai deklarētu maksājamo PVN par veiktajiem darījumiem vairākās ES dalībvalstīs, uzņēmums saskaņā ar savienības režīmu var reģistrēties vienā dalībvalstī, savā saimnieciskās darbības mītnes valstī – identifikācijas dalībvalsts, vai arī reģistrēties kā PVN maksātājs katrā dalībvalstī atsevišķi.

II. ĀRPUSSAVIENĪBAS REŽĪMS
Ārpussavienības režīmu attiecina uz jebkādiem pakalpojumiem fiziskām personām B2C, ko sniedz trešo valstu uzņēmumi, kas neveic saimniecisko darbību un nav pastāvīgās iestādes ES teritorijā (OSS)
Piemērojams:

1elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem
2transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu īre
3kultūras un izglītības pasākumi
4pakalpojumi saistītie ar nekustamo īpašumu u.c.

Uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību ES un kas sniedz pakalpojumus ES personām, kas nav nodokļa maksātāji (B2C), nebūs jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kurā veikta pakalpojumu sniegšana.
Uzņēmumi varēs būt reģistrēti kā PVN maksātāji vienā ES valstī un deklarēt PVN, kas maksājams attiecīgā valstī, izmantojot ārpussavienības režīmu.
Dotais ārpussavienības režīms nav obligāts, un uzņēmums var reģistrēties kā PVN maksātājs un iesniegt PVN deklarācijas katrā ES dalībvalstī atsevišķi.
Uzņēmumiem par ārpussavienības režīmā veiktiem darījumiem būs pienākums nodrošināt detalizētu uzskaiti un glabāt to 10 gadus.
PVN deklarāciju par ārpussavienības režīmā sniegtajiem pakalpojumiem būs jāsniedz un PVN jāmaksā reizi ceturksnī, nodokļa samaksas termiņš – taksācijas perioda sekojošā mēneša beigas.
Trešās valsts uzņēmumam, kas sniedz pakalpojumus fiziskām personām, un veic preču tālpārdošanu ES teritorijā, ir jāreģistrējas abos režīmos: ārpussavienības režīmam – pakalpojumu sniegšanai un savienības režīmam – preču tālpārdošanai ES teritorijā.

III. IMPORTA REŽĪMI

1) Import One Stop Shop (IOSS)- īpašs režīms no trešajām valstīm vai  teritorijām importētu preču tālpārdošanai, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 EUR.
Par visām komercprecēm, kas importētas no trešās valsts, ir jāmaksā PVN neatkarīgi no to vērtības. Režīmu varēs piemērot:

1uzņēmums, kas veic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu, parasti, izmantojot savu interneta veikalu
2uzņēmums, kas neveic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu, parasti, izmantojot savu interneta veikalu
3ES un trešās valsts uzņēmumi, kas veic citu uzņēmumu importētu preču, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, tālpārdošanas darījumu veicināšanu izmantojot interneta saskarni- pielīdzinātie piegādātāji

PVN par importētām precēm var maksāt sekojošos veidos:
1) maksājums kā daļa no pārdošanas cenas, izmantojot importa režīmu IOSS, kur preču ievešana ir atbrīvota no PVN,
2) maksājums, importējot ES, ja neizmanto importa režīmu IOSS,
a) personai, kas uzrāda preces muitai, iesniedzot muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā, ja šī persona izvēlas izmantot īpašo importa režīmu; vai
b) izmantojot standarta PVN maksāšanas kārtību.
Muitas formalitātes ir jāveic par visām importētām precēm, taču muitas nodoklis no trešajām valstīm importētajām precēm, izņemot alkoholiskos produktus, smaržas, tualetes ūdeņus, tabaku un tabakas izstrādājumu, ja to vērtība nepārsniedz 150EUR, nav jāmaksā
ES uzņēmumi pēc saviem ieskatiem varēs iecelt starpnieku, kas būs atbildīgs par PVN samaksu un saistību izpildi importa režīma nolūkā tā vārdā un interesēs.
Trešās valsts uzņēmumiem importa režīma IOSS izmantošanai būs obligāti jāieceļ starpnieksES reģistrēts uzņēmums, ja vien trešās valsts uzņēmums nebūs reģistrēts valstī, ar kuru ES ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu, piem. ar Norvēģiju.
IOSS importa režīmam uzņēmums varēs reģistrēties tikai vienā dalībvalstī – identifikācijas dalībvalstī, kas ES uzņēmumam var būt saimnieciskās darbības mītnes valsts, bet trešās valsts uzņēmumam starpnieka saimnieciskās darbības mītnes valsts.
IOSS piemērošanai, uzņēmumam vai tā starpniekam tiks piešķirts individuāls PVN identifikācijas numurs, un to varēs izmantot tikai importa režīma ietvaros, bet ne, lai deklarētu darījumus, par kuriem PVN piemērojams vispārīgajā kārtībā.
IOSS PVN identifikācijas numuru datu bāze nebūs publiski pieejama.
Izmantojot IOSS, mazvērtīgu preču importēšana-laišana brīvā apgrozībā, ES teritorijā būs atbrīvota no PVN, ar nodokli apliekams darījums iestāsies preču piegādes brīdī un PVN tiks iekasēts kā daļa no pircēja samaksātās preču iegādes cenas.
Lai saskaņā ar IOSS piemērotu PVN atbrīvojumu preču importam, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, muitas deklarācijā jānorāda IOSS numurs.
Saskaņā ar PVN regulējumu preces tiks uzskatītas par piegādātām brīdī, kad saņemts maksājums.
No trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanai būs piemērojams patēriņa dalībvalsts PVN, proti, ES dalībvalsts, kurā beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana preču gala saņēmējam.
Tādējādi piegādātājam vai pielīdzinātajam piegādātājam būs jāpiemēro attiecīgās ES dalībvalsts PVN jau brīdī, kad preces tiks pārdotas klientiem ES.

Dalībvalstu standarta PVN likme:

Austria20Germany19Poland23
Belgium21Greece24Portugal23
Bulgaria20Hungary27Romania19
Croatia24Ireland23Slovakia20
Cyprus19Italy22Slovenia22
Czech Republic21Latvia21Spain21
Denmark25Lithuania21Sweden25
Estonia20Luxembourg17
Finland24Malta18
France20Netherlands21

Uzņēmumiem vai to starpniekiem būs jāiesniedz mēneša PVN deklarācijas savā identifikācijas valstī par visām attiecīgajām preču piegādēm, kas pārdotas klientiem visā ES teritorijā. IOSS PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš būs tā mēneša beigas, kas seko pārskata mēnesim.
IOSS maksātājiem -preču piegādātājiem un starpniekiem, būs pienākums nodrošināt detalizētu uzskaiti par veiktajiem darījumiem un glabāt to 10 gadus.

2) Importa režīms no trešajām valstīm importētu preču sūtījumu deklarēšanai un samaksai
Vienkāršota procedūra pasta operatoriem, kurjerpastam, kas uzrāda preces muitas iestādei.
Importa režīmu būs tiesības piemērot tikai par preču piegādēm, par kurām netiek piemērots importa režīms IOSS, un to nosūtīšana vai transportēšana beidzas importa dalībvalstī.
Piemēram, preču sūtījums tiek veikts no trešajām valstīm un preču imports tiek veikts Latvijā, prece arī paliek gala patēriņam Latvijā, tā tālāk netiek sūtīta uz citu ES dalībvalsti.
Šis importa režīms nav piemērojams akcīzes precēm.
Saskaņā ar importa režīmu preču saņēmējs būs atbildīgs par importa PVN samaksu, bet to iekasēs un samaksās budžetā persona, kas veiks preču atmuitošanu, piem. pasta operators.
Jaunā kārtība ļaus pasta operatoriem un citiem kurjerpastiem deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm kopsummā par visu mēnesi, nevis deklarēt katru importa darījumu atsevišķi.
Uzskaite par šādiem darījumiem būs jāglabā 5 gadus.
Jāatzīmē, ka piemērojot importa režīmu, visām no trešajām valstīm importētajām precēm Latvijā tiks piemērota PVN standarta likme, kaut arī, ja pēc vispārējiem PVN piemērošanas principiem konkrētai precei ir piemērojama samazinātā Latvijas PVN likme, piem. grāmatām un žurnāliem. Preču saņēmējs var atteikties no automātiskās standarta likmes piemērošanas un izvēlēties samazināto likmi, bet tādā gadījumā pasta operators vairs nevarēs piemērot īpašo kārtību attiecībā uz konkrētā preču importa deklarēšanu.

Vēlaties aprēķināt pievienotās vērtības nodokļa lielumu? PVN kalkulatorā to varat izdarīt dažu sekunžu laikā.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape