Par mums

Par mums

Dotajā nozarē strādājam kopš 2007. gada, sniedzot klientiem kvalitatīvus, uz klientu vērstus pakalpojumus.

Esam licenzēti ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, profesionāli, sertificēti grāmatveži, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA), kas ir arī International Federation of Accountancy un Accountancy Europe biedri.

Image

Mūsu vīzija un vērtības

Mūsu vīzija un vērtības

Vēlamies klientam būt vairāk kā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs. Vēlme kļūt par klienta partneri, kas sniedz pakalpojumus ar visaugstāko pievienoto vērtību.

Mūsu vērtība ir mūsu KLIENTS, kam nodrošinām kvalitatīvu pakalpojumu, atbilstoši esošai likumdošanai, ievērojot datu konfidencialitāti.

Vērtību piramīdas pamatu veido Birojs BBP vadība ar pieredzes bagāto komandu.

Profesionāla grāmatveža ētika

Profesionālā grāmatveža ētikas pamatprincipi (International Ethics Standards Board for Accountants 2018):

Godprātība

Godprātība — visās profesionālajās un ar uzņēmējdarbību saistītajās attiecībās ir jābūt patiesam un godīgam.

Godprātība paredz godīgu attieksmi un patiesumu.

Profesionāls grāmatvedis atturas no apzinātas saistības ar ziņojumiem, atskaitēm, dokumentiem vai citu informāciju, ja viņš/viņa uzskata, ka šī informācija atbilst šādām iezīmēm:

 1. tajā ir būtiski kļūdains vai maldinošs paziņojums;
 2. tajā ir nepārdomāti paziņojumi vai informācija; vai
 3. nav norādīta vai ir slēpta nepieciešamā informācija, kā rezultātā informācija ir maldinoša.

Objektivitāte

Objektivitāte — profesionālos un ar uzņēmējdarbību saistītos spriedumus nedrīkst ietekmēt jebkādi aizspriedumi, interešu konflikti vai citu personu ietekme.

Profesionāls grāmatvedis ievēro objektivitātes principu, saskaņā ar kuru grāmatvedis nedrīkst grozīt profesionālus vai saimnieciskus spriedumus neobjektivitātes, interešu konflikta vai citas nepamatotas ietekmes dēļ.

Profesionāla kompetence un pienācīga rūpība

Profesionāla kompetence un pienācīga rūpība:

 1. pienākums uzturēt savas profesionālās zināšanas un iemaņas tādā līmenī, lai nodrošinātu klientam vai darba devējam kompetentus profesionālos pakalpojumus, kas sniegti, sekojot līdzi prakses, likumdošanas un tehnikas attīstībai, kā arī rīkoties ar pienācīgu rūpību un atbilstoši spēkā esošo tehnisko un profesionālo standartu prasībām;
 2. sniedzot profesionālus pakalpojumus, rīkoties ar pienācīgu rūpību atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem un profesionālajiem standartiem.

 

Profesionālas kompetences uzturēšanai ir nepieciešama pastāvīga interese un izpratne par būtiskām tendencēm tehniskajā, profesionālajā un uzņēmējdarbības jomā. Pastāvīga profesionālā attīstība ļauj profesionālam grāmatvedim attīstīt un uzturēt savas spējas, kas ir nepieciešamas, lai kompetenti strādātu profesionālā vidē.

Pienācīga rūpība ir profesionāla grāmatveža pienākums strādāt rūpīgi, precīzi, savlaicīgi un atbilstoši darba uzdevuma prasībām.

Profesionāla rīcība

Profesionāla rīcība — pienākums rīkoties atbilstoši būtisko likumu un noteikumu prasībām un atturēties veikt jebkādas darbības, kas varētu diskreditēt profesiju.

Profesionāls grāmatvedis ievēro profesionālas rīcības principu, kas paredz, ka grāmatvedis ievēro attiecīgos normatīvos aktus un izvairās no jebkādas rīcības, par kuru grāmatvedis zina vai viņam/viņai būtu jāzina, ka tā var diskreditēt profesiju. Profesionāls grāmatvedis apzināti neiesaistās algotā darbā, algotā darbā vai darbībās, kas rada vai var radīt šaubas par profesijas godprātību, objektivitāti vai labu reputāciju un nav atbilstošas pamatprincipiem.

Veicot mārketinga vai reklāmas darbības, profesionāls grāmatvedis nedrīkst radīt kaitējumu profesijas reputācijai. Profesionāls grāmatvedis rīkojas godīgi un patiesi un neizsaka:

 1. pārspīlētus apgalvojumus attiecībā uz grāmatveža piedāvātajiem pakalpojumiem, kvalifikāciju vai pieredzi; vai
 2. negatīvas atsauksmes vai nepamatotus salīdzinājumus ar citu personu darbu.

Konfidencialitāte

Konfidencialitāte — pienākums nodrošināt profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Grāmatvedis:

 1. uzmanās, lai netīši neizpaustu informāciju, tostarp, atrodoties publiskā vidē, un it īpaši ilglaicīgam darījumu partnerim vai ģimenes loceklim vai tuvam radiniekam;
 2. nodrošina informācijas konfidencialitāti firmā un darba devēja organizācijā;
 3. nodrošina informācijas, ko atklāj potenciālais klients vai darba devēja organizācija, konfidencialitāti;
 4. atturas no profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūtās konfidenciālās informācijas izpaušanas ārpus firmas vai darba devēja organizācijas bez atbilstoša un konkrēta pilnvarojuma, izņemot gadījumus, kad profesionālajam grāmatvedim ir tiesiskas vai profesionālas tiesības vai pienākums šādu informāciju izpaust;
 5. neizmanto profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūto konfidenciālo informāciju personiska vai trešo personu labuma gūšanai;
 6. neizmanto un neizpauž konfidenciālu informāciju, kas iegūta vai saņemta profesionālo vai darījumu attiecību rezultātā, pēc tam, kad šīs attiecības ir beigušās; un
 7. veic atbilstīgas darbības, lai viņam/viņai pakļautie darbinieki un personas, ar kurām viņš/viņa konsultējas vai saņem cita veida palīdzību, ievērotu grāmatveža pienākumu nodrošināt konfidencialitāti.

 

Tomēr noteiktos apstākļos profesionālam grāmatvedim ir vai var būt pienākums izpaust konfidenciālu informāciju, un tas ir pieļaujams šādās situācijās

 1. pastāv tiesiska prasība izpaust konfidenciālu informāciju, piemēram:
  1. ir jāsagatavo dokumenti vai jāsniedz liecības tiesas prāvā; vai
  2. ir jāsniedz ziņas par likumpārkāpumiem noteiktai valsts iestādei;
 2. informācijas izpaušanu atļauj likums vai ir saņemta atļauja no klienta vai darba devēja organizācijas; un
 3. pastāv profesionāls pienākums vai tiesības izpaust informāciju gadījumos, kad tas nav aizliegts ar likumu:
  1. lai ievērotu profesionālas iestādes kvalitātes pārbaudes prasības;
  2. atsaucoties uz profesionāla vai regulatīva veidojuma pieprasījumu;
  3. aizstāvot profesionālā grāmatveža intereses tiesas prāvās; vai
  4. lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem un profesionālajiem standartiem un ētikas prasībām.
Site logo