Grāmatvedības pakalpojumu
līguma noteikumi

Grāmatvedības pakalpojumu
līguma noteikumi

Definīcijas un skaidrojumi

Līgums – dotais līgums.
DD – kompleksā juridiskā pārbaude.
KYC – politika “zini savu klientu”.
MLR – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.
SL – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
KYC questionnaire – Client CV and company activities form – informācija par Klientu un tā biznesu, tiek sniegta Due Diligence ietvaros.
KYC un DD mērķis ir samazināt no MLR izrietošos riskus un ievērot SL.
GDPR – personas datu aizsardzības likums.

Composition Composition shape Composition shape Composition shape

Līguma priekšmets

Līguma priekšmets

Klients uzdod un apņemas apmaksāt, un Birojs BBP, Pakalpojuma sniedzējs, apņemas veikt grāmatvedības uzskaites apkalpošanu saskaņā ar Līguma Pielikumu.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi

Pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi

Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
Sniegt grāmatvedības pakalpojumus apjomā, kas norunāts Līguma Pielikumā.
Sniegt grāmatvedības pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Nodrošināt datu uzskaiti un saglabāšanu līdz Līguma termiņa beigām.
Neizpaust uzņēmuma komercinformāciju trešajai personai izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas likumdošanā.
Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par termiņu neievērošanu, ja nepieciešamie dokumenti iesniegti pēc norādītā termiņa, saskaņā ar Līguma Pielikumu.
Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par neizpildītu un/vai nekvalitatīvi paveiktu darbu, ja tā iemesls ir Klienta apzināta vai aiz neuzmanības veiktā darbība vai bezdarbība Pakalpojuma sniedzēja pienākumu izpildes procesā.
Pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz MLR, ir pienākums atteikties no pakalpojuma sniegšanas, ja Klients atsakās iesniegt prasītos dokumentus Due Diligence ietvaros, ko pieprasījis Pakalpojuma sniedzējs.
Pakalpojuma sniedzējs apstrādā saņemtos Klienta datus saskaņā ar GDPR.

Klienta atbildība un pienākumi

Klienta atbildība un pienākumi

Klients apņemas:
Iesniegt Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamos dokumentus saistībā ar Due Diligence un KYC procedūrām, lai varētu izpildīt doto Līgumu.
Laicīgi nodrošināt Pakalpojuma sniedzēju ar visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju.
Klients atbild par dokumentu un informācijas, kuru tas iesniedz Pakalpojuma sniedzējam, patiesumu, pilnīgumu un atbilstību LR normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem
Apmaksāt Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus saskaņā ar piestādītiem rēķiniem.
Ievērot šī Līguma noteikumus.
Klients atzīst, ka Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas likumus un piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzēja saistības nav pārkāptas saistībā ar likumiski pamatotiem Pakalpojuma sniedzēja darbiem vai bezdarbību.
Klients piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs kā datu glabātājs veic Klienta saņemto datu apstrādi saskaņā ar GDPR.

Apmaksas kārtība un veids

Apmaksas kārtība un veids

Pakalpojuma sniedzējs par pakalpojumiem piestāda Kientam rēķinu, saskaņā ar Līguma Pielikumu.
Pirmā apmaksa tiek veikta avansa veidā par 1 mēnesi, nosakot atbilstošo minimālo maksu par mēnesi.
Mainoties darba apjomam, tiek noteikta atbilstoša maksa saskaņā ar Pielikumu, izstādot papildus maksas rēķinu.
Tekošie rēķini tiek izstādīti atbilstošā mēneša beigās.
Rēķinu apmaksa tiek veikta ar maksājumu 5 (piecu) dienu laikā no tā izrakstīšanas brīža.
Rēķina laicīgas nesamaksāšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt soda naudu 0.35% apmērā no pamatsummas par katru nokavēto dienu.
Pakalpojuma sniedzējs var pārskatīt Pielikumā norādītas cenas par to informējot Klientu, un abpusēji parakstot jaunu Pielikumu. Jaunā Pielikuma parakstīšanas dienā, iepriekšējie Pielikums zaudē spēku.

Konfidenciāla informācija

Konfidenciāla informācija

Pakalpojuma sniedzējs un Klients ar šo saprot, ka visa informācija, kas attiecas uz abām Pusēm un kas rodas sadarbības rezultātā, ir konfidenciāla un tā netiks atklāta trešajām personām bez otras Puses piekrišanas, izņemot informāciju, kas saistīta MLR prasībām.
Pakalpojuma sniedzējs apņemas iepazīstināt savus darbiniekus ar šajā Līgumā noteiktajiem Konfidenciālas informācijas neizpaušanas noteikumiem.
Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

Neparedzamās varas apstākļi

Neparedzamās varas apstākļi

Neviena no līguma Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu, ja tās iemesls bijis Force Majeure vai citi iepriekš neparedzami un nenovēršami apstākļi, kas tieši ietekmē šī Līguma saistību izpildi vai tādas izmaiņas normatīvajos aktos, kas ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā minēto Pušu saistību izpildi.
Puse, kuras saistību izpilde kavē nepārvarama vara, ar rakstisku paziņojumu nekavējoties informē otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanās sākuma un aptuvenu beigu laiku. Ja iespējams, jāpievieno attiecīga valsts institūcijas izziņa, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu esamību.

Līguma termiņš un darbības izbeigšanās

Līguma termiņš un darbības izbeigšanās

Līgums stājas spēkā no ___ un ir spēkā līdz ___ vai līdz brīdim, kad Puses ir nokārtojušas visas savstarpējās saistības.
Pēc šī Līguma noteiktā termiņa beigām Līgums tiek automātiski pagarināts, ja neviena no Pusēm pret to neiebilst.
Līguma darbību var izbeigt kāda no Pusēm, rakstiski par to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
Līguma darbības beigās Pakalpojuma sniedzējs atgriež Klientam visus ar Klienta uzņēmumu saistītos dokumentus, reģistru žurnālus un citus datus. Dokumenti tiek nodoti ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

Strīdus situāciju izskatīšanas kārtība

Strīdus situāciju izskatīšanas kārtība

Šī Līguma darbības laikā radušos strīdus Puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā.
Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, tām ir tiesības iesniegt prasību Latvijas Republikas tiesā. Strīdi tiek risināti pēc Latvijas Republikas likumiem.

Papildus noteikumi

Papildus noteikumi

Līguma darbības laikā Кlienta grāmatvedības dokumentu atrašanos tiek noteikta Līguma Pielikumā.
Grāmatvedības dokumenti, kas vecāki par 5 gadiem tiek nodoti Klientam, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu.
Ja dokumenti glabājas pie Pakalpojuma sniedzēja, to uzglabāšanas vietu nosaka Pakalpojuma sniedzējs.
Šis Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Līguma skanētai kopijai ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģināleksemplāram.

Site logoSite logo
This site is registered on wpml.org as a development site.